Narcos

BHP SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Badania elektronarzędzi pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego.

Posiadamy homologację na przeprowadzanie okresowych badań elektronarzędzi zgodnie z normą PN-88/E-08400/10:1988

01. IDEA TESTÓW ELEKTRYCZNYCH

Każdy sprzęt elektryczny dopuszczony do użytku musi spełniać określone normy odnośnie bezpieczeństwa użytkowania. Producenci są zobowiązani, aby produkowane przez nich narzędzia nie stanowiły zagrożenia dla użytkownika podczas ich eksploatowania. Przed wypuszczeniem narzędzia do obiegu rynkowego jest ono testowane, dlatego kupując urządzenie elektryczne możemy mieć pewność, że jest ono bezpieczne. Pewność ta jednak zanika, jeśli urządzenie poddane jest długotrwałemu procesowi eksploatacji, z uwagi na zużycie jego elementów. Zwłaszcza, gdy sprzęt jest intensywnie użytkowany np. w sektorze przemysłowym lub budowlanym.

Aby zapewnić ciągłość bezpieczeństwa, należy okresowo wykonać niezbędne pomiary narzędzia, z użyciem homologowanego sprzętu pomiarowego oraz przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Test taki można również przeprowadzać w ustalonych okresach czasu (np. co kwartał) oraz po każdej naprawie sprzętu. Należy pamiętać, że celem wykonywania takich testów jest ochrona zdrowia, a nawet życia użytkownika danego narzędzia.

Co więcej, przeglądom elektrycznym powinny podlegać wszystkie urządzenia mające związek z elektrycznością, m.in. przedłużacze, urządzenia biurowe czy urządzenia linii produkcyjnych, nie tylko elektronarzędzia!

02. NORMY PRAWNE

Przepisy odnoszące się do konieczności wykonywania okresowych badań elektrycznych znajdziemy m.in. w Kodeksie Pracy, mówiący o wymogu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń i maszyn. Zgodnie z Kodeksem Pracy, cała odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na właścicielu urządzeń (właściciel firmy lub użytkownik konsumencki) lub na osobie bezpośrednio przez właściciela wskazanej. 

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Art. 207

§ 1 Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy (…)”

§ 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Art. 215

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne:
1) zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy
2) uwzględniały zasady ergonomii.

Art. 217.

Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.

Art. 218

Przepisy art. 215 i 217 stosuje się odpowiednio do narzędzi pracy.

 

USTAWA 2003 ROK

§ 5

§ 1

05

„Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowywane i przechowywane przez osobę, o której mowa  w § 5.”

 

Informacje o konieczności dbania o sprzęt, także pod względem stanu technicznego, a co za tym idzie – również bezpieczeństwa elektrycznego – znajdziemy także w każdej instrukcji obsługi urządzeń elektrycznych. 

03. KLASYFIKACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH – ELEKTRONARZĘDZI

Norma PN-88/E-08400/10:1988 klasyfikuje elektronarzędzia na trzy kategorie pod względem sposobu użytkowania oraz na trzy klasy ochronności. Do każdej klasyfikacji przewiduje się odpowiednio inne wymagania odnośnie zakresu pomiaru na narzędziu oraz częstotliwości wykonywania badań. Badania elektronarzędzi (sprawdzenie oraz pomiary) powinny być wykonywane nie rzadziej niż co pół roku. Dodatkowo, prócz wykonania samego badania, elektronarzędzia powinny być poddawane okresowym oględzinom – w różnych okresach, w zależności od stopnia intensywności użytkowania. 

  • KATEGORIA I – elektronarzędzia używane dorywczo, kilkakrotnie w ciągu jednej zmiany pracowniczej, oddawane do wypożyczalni bądź używane stale przez tych samych pracowników
  • KATEGORIA II – elektronarzędzia używane często w ciągu jednej zmiany, przekazywane kolejnym zmianom bez zwracania ich do wypożyczalni
  • KATEGORIA III – elektronarzędzia używane w sposób ciągły, na przynajmniej dwóch zmianach lub zainstalowane na stałe na liniach produkcyjnych i montażowych

04. ZAKRES OGLĘDZIN ORAZ POMIARÓW

 

Mimo, iż norma PN-88/E-08400/10:1988 została wycofana w roku 2002 i zastąpiona normą PN-EN 60745-1:2003 nie oznacza to, że jest ona nieważna, bowiem zastępująca ją norma odnosi się do badań produktów jako wyrobów (wykonywanych przez producentów), a nie dotyczy eksploatacji narzędzi. Ponieważ jednak nie ma obowiązującej normy o przedmiocie badań elektronarzędzi w trakcie eksploatacji uważa się, że nic nie stoi na przeszkodzie w stosowaniu normy 08400.

 

Posiadamy homologację na przeprowadzanie testów elektrycznych narzędzi przenośnych (elektronarzędzi) pod względem bezpieczeństwa elektrycznego. Pomiar jest przeprowadzany przez nasza firmę i polega na sprawdzeniu bezpieczeństwa pod kątem m.in.: rezystancji przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń, prądów, zgodnie z normami PN-EN 60745-1 oraz PN-EN 61029. 

Istnieje możliwość wykonania pomiarów u klienta, przy większej ilości zamówień.